''Jazykové soubory pro PhotoFiltre''


Prosim zahlasujte TUstrašně moc prosím poslední kolo
(za selenagomez-webs Kristen Stewart )


Historie

Vylodění v Normandii

27. února 2012 v 13:21 | Vít Kilián
1944 NormandyLST.jpg

Vylodění v Normandii

6.června 1944 se americké síly vylodili v Normandii, pobřeží Omaha. Den s velikým D právě nastal operace Overlord je v plném proudu a Němci zabíjí každého Američana kulometem M53. Plno Američanů zahynulo kvůli granátům a panice. Však se nějací vojáci dokázali dostat přes německou silnou obranu betonových úkrytů. Akce trvala do 25.srpna 1944. V bitvě zahynulo plno statečných vojáků v řadách Ameriky. Thanks you America!!!
U Němců Asi 200 000 mrtvých, zraněných a nezvěstných
200 000 zajatců. U Ameriky 53 700 mrtvých
18 000 nezvěstných
155 000 zraněných

Starověký Řím

22. února 2012 v 8:42 | Vít Kilián
Starověký Řím byla civilizace vzešlá z města Říma, založeného na Apeninském poloostrově pravděpodobně v 8. století př. n. l., jež expandovala do značné části antického světa a přetrvala až do 5. resp. 6. století n. l. Forma vlády Říma se v průběhu staletí proměnila nejprve z království na republiku a nakonec v císařství. Římské území bylo obýváno různými národy s rozličnými jazyky, náboženstvím a kulturou. Přesto se zde v průběhu existence císařství rozvinula univerzalistická myšlenka jediné a jednotné římské říše - imperium sine fine ("říše bez hranic"). Vymezit dobu existence starověkého Říma je možné jednak archaickým obdobím před založením města a jednak jeho zánikem, případně transformací v pozdější byzantskou říši.

Páni z Rogendorfu

20. února 2012 v 18:15 | Vít Kilián
Páni z Rogendorfu byli rakouským šlechtický rodem, jehož větev se usadila i na území Moravy.

Kořeny rodu spadají do 14. století, kdy se jako první historicky doložená postava uvádí Mikuláš z Rogendorfu. Vilém z Rogendorfu se proslavil v roce 1529, kdy byl jedním z velitelů Vídně při jejím prvním tureckém obléhání.

2 Svetová válka- operace Blitzkrieg

15. února 2012 v 14:15 | Vít Kilián
Rozhodl jsem se napsat, tedy zkopírovat z wikipedie operaci Blitzkrieg z druhé světové války

Jan Amos Komenský

28. ledna 2012 v 11:51 | Vít Kilián
Dneska si popovídáme o Komenském


Jan Amos Komenský se narodil 28.března 1592 v měšťanské rodině v Uherském Brodě na východmí Moravě. Do školy chodil v Přerově, pak studoval na univerzitách v Německu. Po návratu učil na školách založených jednotou bratrskou. Stal se také posledním biskupem jednoty bratrské. Jako nekatolík se po bitvě na Bílé hoře skrýval, ale nakonec musel odejít z jeho vlasti.

Dlouhá léta žil, učil a psal v polském městě Lešně. Procestoval téměř celou nekatolickou Evropu. Působil hlavně v Uhrách, ve Švédku a v Anglii. Poslední léta svého živa pprozil v Nizozemí, kte také v roce 1670 zemmřel a je zde pochován.

Bitva na Bílé Hoře

27. ledna 2012 v 18:37 | Vít Kilián
Ahoj, zas dlouho jsem nepsal, ale přemýšlel jsem o tom co psát. Tak mně napadlo napsat něco o historii Česka, něco vyberu z různých článků a zkrátím to, aby to nebylo moc krátké, ani moc dlouhé. Dneska si povíme o Bitvé na Bílé hoře.

Druhá světoová válka

17. ledna 2012 v 19:35 | Vít Kilián
Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt, jehož se zúčastnila většina států světa a jenž se stal s více než 60 miliony obětí dosud největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva. Příčiny války představovaly důsledky versailleské smlouvy, která prohloubila pocit ponížení v poražených státech, zvláště v Německu, a velká hospodářská krize na přelomu dvacátých a třicátých let, jež zásadním způsobem oslabila velkou část států, čímž umožnila vzestup nacismu pod vedením Adolfa Hitlera a jiných totalitárních režimů v celé Evropě.

Babylón

13. ledna 2012 v 7:29 | Vít Kilián
Babylón neboli Brána boží (z akkad. Bab-ilu), bez diakritiky Babylon, řecky Βαβυλών, v Bibli (Genesis a Žalmy) též Bábel (znamená "zmatek"), byl důležitý městský stát v jižní Mezopotámii, v pozdějším období hlavní město Babylonie a Novobabylonské říše. Jeho ruiny leží 88 kilometrů jižně od Bagdádu poblíž města al-Hillah u Eufratu, na území dnešního Iráku.

Husité

25. února 2011 v 7:06 | Vít Kilián
Několik úvah k nejrozporuplnějšímu období našich dějin.

Zlatá bula sicilská

16. ledna 2011 v 10:55 | Vít Kilián
Zlatá bula sicilská je souborem tří navzájem provázaných listin, jejichž význam v dějinách českého státu procházel významnými proměnami. Přemyslu Otakarovi I. ji 25. září 1212 vydal v Basileji budoucí římský král Fridrich II. jako odměnu za podporu, již mu Přemysl poskytl v boji o říšskou královskou korunu. Název listiny, resp. listin, je odvozen od pečeti, která je k dokumentu přivěšena. Fridrich II. jako král Sicílie disponoval tehdy pouze pečetí tohoto království. Říšskými insigniemi a tím i říšským typářem Fridrich II. na své vlastně první cestě do říše ještě nedisponoval.

Samotná intitulace basilejského privilegia obsahuje interpretační problém, neboť Fridrich II. se představuje na prvním místě jako "imperator electus." Tradiční překlad tohoto titulu jako "zvolený císař" je zřejmě nesprávný, protože v té době Fridrich II. nebyl ještě zvolený. Toto označení využívala ve skutečnosti římská kurie, která tím designovala svého kandidáta na říšský trůn, a proto by se mělo spíše překládat jako "vyvolený (budoucí) římský císař."[1] Sicilský král potvrdil Přemyslu Otakarovi I. královskou hodnost. Důvodem je vděčnost za jeho podporu Fridricha II. ke zvolení na římského krále. Privilegium zřejmě potvrzuje starší výsady, které český panovník obdržel od římských králů Filipa Švábského a Oty IV. Brunšvického, ačkoliv v listině je zmíněn jen první jmenovaný.[2] To je pochopitelné. V roce 1212 bylo nevhodné připomínat, že Přemyslovec kdysi podporoval welfskou stranu soupeřící se Štaufy o prvenství v říši.

Templáři

5. ledna 2011 v 13:57 | Vít Kilián
Základní údaje o stavu řádu před jeho zrušením v roce 1312
Úřední název     Pauperes commilitones Christi templique Salomonici
Heslo řádu     "Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam" (Ne nám, Pane, ne nám, ale svému jménu dej slávu) - Žalmy 115
Úřední jazyk     Francouzština
Hlavní sídlo     Paříž
Status     suverénní nestátní subjekt
Velmistr     Jacques de Molay
Počet členů     cca 15.000 - 20.000
Cross pateé - Jedna z možných variant templářských křížů
Templářský prapor (jedna z možných variant)

Řád templářů

Řád templářů byl jedním z největších a nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. S jeho mocí a velikostí se mohl rovnat už jen pouze řád maltézských rytířů nebo řád německých rytířů. Celý název řádu zněl Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu (Pauperes commilitones Christi templique Salomonici), obecně se používá termín rytíři templu, templářští rytíři či jen templáři.

Řád byl pravděpodobně založen roku 1120 jako důsledek první křížové výpravy do Svaté země (1096-1099). Zrušen byl v roce 1312 bulou Vox in excelso jako řád nepotřebný, čemuž dozajista pomohla nařčení z hereze. Řád nebyl nikdy obnoven.

Původním úkolem řádu bylo zajistit bezpečnost pro zástupy poutníků z Evropy, putující z přístavu Jaffa do Jeruzaléma po jeho obsazení. Řád natolik zesílil, že se začal účastnit bitev, čímž se jeho původní poslání změnilo na ochranu celého nově založeného Jeruzalémského království proti nepřátelským muslimským sousedům. Znakem řádu byly bílé pláště, doplněné záhy o typické červené kříže. Ve výzbroji měli většinou meč a štít ve tvaru erbu. Černé či hnědé oděvy s červeným křížem nosili řádoví bratři, kaplani a turkopolové.Heraldika: červený kříž na bílém poli, známý jako templářský kříž. Uniformita řádu stejně jako typ kríže nebyl přesně určen. Obdobně jako i u jiných řádů byl tvar červeného kříže často měněn. Červený kříž na černém poli byl obvyklým znakem obyčejných řádových bratří (nešlechticů), kaplanů (řádových kněží) a turkopolů (místních bojovníků kteří konvertovali na křesťanství). Barva štítu byla často zbarvena podle templářova postavení, nebo byl štít rozpůlen do dvou barevných polí, černého a bílého, stejně jako černobílá bojová zástava řádu.

Rostislav 1

30. prosince 2010 v 12:09 | Vít Kilián
Prince Rastislav.JPG
Doba vlády     846? - 870
Místo narození     Morava, dnešní Česko
Úmrtí     po r. 870
    Bavorsko, Německo
Předchůdce     Mojmír I.
Následník     Svatopluk I.
Manželky     Miloslava, dalmátská kněžna?
Dynastie     Mojmírovci

Svatý Rostislav (nebo také Rastislav, Rastic, Rasticlao, Rastislaus) z dynastie Mojmírovců (datum narození neznámé - po 870, Bavorsko) byl v letech 846-870 druhým velkomoravským knížetem. Za jeho vlády se na území Velkomoravské říše uskutečnila cyrilometodějská misie. V říjnu 1994 byl Českou pravoslavnou církví prohlášen za svatého. Slavnost svatořečení Rostislava proběhla 29. října 1994 v Prešově a 30. října 1994 v Brně.

Tudorovci

7. prosince 2010 v 16:47 | Vít Kilián
Tudorovci byli anglickou královskou dynastií vládnoucí od roku 1485 až do roku 1603. Původně
Tudorovci Erb
tento rod pocházel z Walesu a pod jménem Tewdur se objevil již ve 13. století. Za vlády Tudorovců se postupně vystřídalo šest panovníků, z nichž tři hlavní jsou Jinřich VII., Jindřich VIII. a Alžběta I., právě o druhém jmenovaném pojednává seriál Tudorovci. Za vlády těchto panovníků se podařilo sjednotit Anglii v silnou mocnost, která se v příštích stoletích měla stát nejmocnější zemí na planetě. Došlo také v vytvoření Anglikánské církve.
Historie rodu se odvíjí od Owena Tudora, hraběte z Walesu, který pobýval na dvoře krále Jindřicha V. Owen Tudor si vzal vdovu po Jindřichovi V., s níž měl pět dětí. Jedno z těchto dětí, Edmund Tudor, si vzalo Margaretu Beaufortovou a ta měla ve svých třinácti letech syna, manžel byl v tuto dobu ovšem již mrtvý. Toto dítě se po Válce dvou růží stalo anglickým panovníkem známým jako Jindřich VII. Tudor.

Křižáci

4. prosince 2010 v 18:42 | Vít Kilián
Křížové nebo křižácké výpravy, starším výrazem kruciáty, byly vojenské výpravy z dob středověku, které vyhlašoval papež proti muslimům, pohanům a kacířům. Účastníci před zahájením výpravy skládali slib a byli označeni znamením kříže, které si našívali na šaty, a proto se nazývali křižáci (latinsky crucesignati). Byli dobrovolníky, měli za účast na výpravě přislíbeno odpuštění hříchů a požívali ochrany církve.

Husiti

4. prosince 2010 v 18:31 | Vít Kilián
Husitství (někdy také husitské války, husitská revoluce, v marxistické historiografii také husitské revoluční hnutí) představuje hnutí vzešlá z reformního proudu v katolické církvi, které odvozuje svůj původ od učení Mistra Jana Husa a žádá dalekosáhlou reformu církve. Husité sami se nazývali kališníci, teprve později začali používat i označení husité, které bylo zprvu pejorativní,[1] a později utrakvisté.Chronologie

Kostel Svatého Mikuláše

4. prosince 2010 v 6:13 | Vít Kilián
Kostel svatého Mikuláše je zaniklý kostel zasvěcený svatému Mikuláši, který se nacházel na náměstí Svobody v Brně. Jeho počátky sahají do 1. poloviny 13. století, kdy jej nechali vystavět románsky hovořící obyvatelé Brna. Kostel byl již od svých počátků filiální k nedalekému kostelu svatého Jakuba. V letech 1645-1648 sloužil kapucínům jako hospic, v roce 1760 došlo k barokizaci kostela pod vedením Františka A. Grimma. Roku 1786 byl kostel zrušen a v následujících letech byl využíván jako skladiště. V letech 1869-1870 byl z náměstí odstraněn. Na místě kostela se v letech 1964-1965 a 2000 konaly archeologické průzkumy, v současné době je připomínkou kostela půdorys vytvarovaný v dlažbě náměstí.
Loď kostela měla čtvercový půdorys, na východní straně umístěný presbytář byl protáhlý a zakončen pěti stěnami pomyslného osmibokého hranolu se základnou pravidelného osmiúhelníku. Kostel zdobila původně gotická protáhlá okna, z nichž byla později některá upravena do úspornější podoby. V bezprostřední blízkosti kostela se nacházely městské váhy, budova strážnice a několik krámků. Ke kostelu se vztahuje pověst o pokladu ukrytém v podzemních prostorách stavby.

Vikingové

1. prosince 2010 v 19:47 | Vít Kilián
Vikingové (přídavné jméno vikinský) byli skandinávští mořeplavci, kteří se v 8. - 11. století vydávali na "viking" - loupeživé výpravy do mnoha evropských zemí. Pro konsolidující se evropské státy tehdy představovaly hrozivé nebezpečí. Z hlediska etnického původu představovali severní větev Germánů. V Evropě byli nazýváni Normany (Francie), Dány (Anglie), Ascomany (Německo) nebo Varjagy (Rus, Byzanc).

Codex gigas

1. prosince 2010 v 6:12 | Vít Kilián
Codex gigas je největší rukopisná kniha (kodex) světa. Byla pravděpodobně napsána počátkem 13. století v podlažickém klášteře u Chrudimi. Bývá označována latinsko-řecky Codex gigas (v překladu "Obrovská kniha"), počeštěně Kodex gigas, nebo podle výjimečného vyobrazení ďábla také jako Ďáblova bible. Záměrem autora bylo shrnout veškeré vědění do jediného díla, vytvořit jakousi "knihovnu v jediné knize".

Kronos

29. listopadu 2010 v 19:31 | Vít Kilián
Kronos by neměl být zaměňován s Chronem, personifikací času.

Kronos (starořecky Κρόνος, Krónos) je v řecké mytologii podle Pelasgického mýtu o stvoření světa synem Eurynomé a hada Ofióna. Spolu s Rheiou byl jako každý z Titánů přidělen jedné z hvězdných mocností, v jeho případě to byl Saturn. Podle Homérského mýtu o stvoření světa byl nejmladším synem řeckých bohů Urana a Gaie. V římské mytologii se nazývá Saturn (latinsky Saturnus).

Héra

29. listopadu 2010 v 19:12 | Vít Kilián
červenofigurové kyliky - rané 5. století př. n. l. - nalezeno ve Vulci
Symbol     páv, kukačka, jeřáb, žezlo, obětní miska, granátové jablko
Bydliště     Olymp
Partner     Manžel Zeus
Rodiče     Rheia a Kronos
Sourozenci     Zeus, Hádes,Poseidon,Démétér,Hestie ( Ne moc známá)
Děti     Héfaistos, Áres, Hébé, Eileithýia
Římský ekvivalent     Iuno

Poseidón

29. listopadu 2010 v 19:11 | Vít Kilián
Na tento článek je přesměrováno heslo Poseidon. Tento článek pojednává o řeckém bohu. O americkém filmu pojednává článek Poseidon (film).Poseidón (řecky Ποσειδῶν) je starořeckým bohem moře a vodního živlu. Je to syn Kronův a Rheiin, ale hned po narození byl svým otcem pozřen stejně jako jeho bratři a sestry, kromě nejmladšího Dia, který když dospěl, donutil otce všechny děti vyvrhnout.

Helios

29. listopadu 2010 v 18:59 | Vít Kilián
Hélios (řecky Ἥλιος, latinsky Sol), syn Titána Hyperíona a jeho manželky a sestry Theie, bůh slunce.

Jeho sestrou byla Seléné, bohyně měsíce a Éós, bohyně jitra. Jeho manželkou byla Persa, s ní měl syna Aiéta, pozdějšího krále v Kolchidě a dcery Kirké, proslulou kouzelnici a Pásifaé, manželku krále Mínoa. Klymené, dcera Ókeanova mu porodila sedm dcer, zvaných Héliovny, a syna Faethonta. Toho zabil bleskem nejvyšší bůh Zeus, když Faethón nezvládal jízdu slunečním vozem a hrozilo zničení Země. Se svou milenkou Aiglé, prý nejkrásnější z Najád, zplodil Charitky, bohyně půvabu a krásy (ovšem jako jejich otec se v jiných verzích uvádí sám nejvyšší bůh Zeus a matkou prý je mořská bohyně Eurynomé).
 
 

Reklama

Děkuju za vaši návštěvnost :)) ...Doufám že se sem zase někdy vrátíš :))...Jukni klidně do Archívu :) Možná tam najdeš něco co budeš potřebovat :) .. pokud se ti tu nelíbilo klikni /SEM/ žádnej vir jen prostě vypadneš z mého blogu když se ti tu nelíbí ;)