''Jazykové soubory pro PhotoFiltre''


Prosim zahlasujte TUstrašně moc prosím poslední kolo
(za selenagomez-webs Kristen Stewart )


Únor 2011

KDO NESKÁČE NENÍ ČECH

28. února 2011 v 19:38 | Vít Kilián |  hudba
Tenhle týpek je fakt dobrej, atak se koukněte

Přidejte se do mích SB

27. února 2011 v 19:44 | Vít Kilián
Čau prosím přidejte se do mích SB a ty které tam mám ať se zapíšou znova.Ať vidím jestly chodí ke mne na blog.Schválně jim to nenapíšu na blog a jestly se sem podívají.Tento zápis bude trvat 5 dní.Protože plno z nich jsou někde jinde mimo PC a nebo mimo domov.

Kntrola mích SB:
1. Napište zda chcete být mím SB nadále:
2. Napište kolikrát se podíváte na mé stránky za týden.
3. Napište zda se vám líbý mé články, napište ANO/NE
4. Napište zda jste si změnily přezdívku, abych si to mohl opravit.

Zápis SB(spřátelené blogy)
1. Napište vaši přezdívku a jestly ji nemáte tak jméno
2. Napište váš blog a nebo web.
3. Napište zda se vám líbý moje stránky.
4. Napište proč chcete být mím SB (nemusíte odpovídat)

Děkuji za pozornost

Kontrola SB platí 2.3.2011

Zklamal jsi mě, Garroshy. 7. část

27. února 2011 v 17:51 | Vít Kilián

Zklamal jsi mě, Garroshy. 7. část

Garrosh zastavil v jeho tracky a pomalu se otočil. Hearing Thrall quote Garrosh's own words unsettled him. Slyšení Thrall citace Garrosh vlastních slov ho nestálý. "I am not the warchief," he answered after a moment. "Nejsem warchief," odpověděl po chvíli.
Thrall chuckled. Thrall se zasmál. "I know. True words, still. Fitting for an overlord every bit as much." "Já vím. Pravdivá slova, stále. Zařízení pro suverén každý kousek jak hodně." Thrall looked about, taking in the hold, the gray sea to the west, and the vast tundra plain that stretched all around them. Thrall se rozhlédl, přičemž v prostoru, šedé moře na západ, a rozsáhlé tundry holý, která se táhla kolem nich. "This is no small accomplishment, Garrosh. Our holdings are secure, and the front in Icecrown presses forward. You fight alongside your soldiers with courage, and they respect you. You should be proud." "To není malý úspěch, Garrosh. Naše hospodářství jsou bezpečné, a přední v lisech Icecrown dopředu. Můžete bojovat po boku své vojáky s odvahou, a respektovat vás. Byste měli být hrdí."
Garrosh narrowed his eyes. Garrosh přimhouřil oči.

Zklamal jsi mě, Garroshy. 6. část

27. února 2011 v 8:53 | Vít Kilián

Zklamal jsi mě, Garroshy. 6. část

To byly časy, jako nikdo, jaký kdy viděl. Friends turned into foes; life, into death that yet was not. Přátelé se změnil na nepřátele, života, do smrti, která dosud nebyla. There could be no hesitation, no mercy, no quarter. Tam by mohla být bez váhání, bez slitování, bez čtvrtletí. This was the plague. To byl mor. This was sorcery of a wickedness that only one such as Gul'dan could have conceived of, yet Gul'dan had long been dead. To bylo z čarodějnictví svévole, že pouze jedna, jako by Gul'dan si představil, ale Gul'dan dlouho byl mrtvý. It was another who orchestrated these atrocities, Garrosh had learned: a former prince from the Alliance. To byl další, kdo zorganizoval tyto zvěrstva, Garrosh naučil: bývalý princ z Aliance. One who had been too gullible, too weak, and too stupid to prevent his own manipulation into evil. Ten, kdo byli příliš naivní, příliš slabý, a příliš hloupí, aby se zabránilo jeho vlastní manipulace na zlo. Now he rained death upon them. Teď už pršelo úmrtí na ně.

Zklamal jsi mě, Garroshy. 5. část

27. února 2011 v 8:18 | Vít Kilián

Zklamal jsi mě, Garroshy. 5. část

"Je to ohavnost," řekl Thrall. He paced the hall restlessly. On chodil do haly neklidně. "I cannot believe the sky-reaver would condone such a thing." "Nemůžu uvěřit, že nebe-Reaver by omlouvat takovou věc."
Varok sat at the table, the pages of Blackscar's report strewn in front of him. Varok seděl u stolu, na stránkách zprávy Blackscar je rozházené před ním. Across the room, Garrosh picked up a few wooden tokens painted blue for the Alliance, a few painted red for the Horde, and a few painted with skulls for the Scourge. Na druhé straně místnosti, Garrosh zvedl několik dřevěných žetonů malované modré pro Alianci, několik namalovaná červená pro Hordu, a několik malované s lebkami pro Scourge. He dropped all of them onto the map of Icecrown south of Mord'rethar, the Death Gate of Icecrown Citadel. Pustil všechny z nich na mapě jižně Icecrown z Mord'rethar, smrti Brána Icecrown Citadel. With a stick of charcoal he drew a large X onto the cured hide. S holí dřevěného uhlí on kreslil velké X na vyléčení skrýt. The report had given this region a name: the Broken Front. Ve zprávě se dal tento region název: Broken fronty.

Zklamal jsi mě, Garroshy. 4. část

27. února 2011 v 7:43 | Vít Kilián

Zklamal jsi mě, Garroshy. 4. část

Garrosh zuřil na její slova. "You say you have no duty? You say you are not of the warchief's people? As you stand in this city? Where we can be free to live in our own space without the fear of annihilation? Where we have everything we need?" "Říkáte, že nemáte povinnost? Říkáte, že nejste z warchief lidé? Jak si stojí v tomto městě? Kde můžeme být svobodně žít v našem vlastním prostoru bez strachu ze zničení? Pokud máme vše, co potřebujeme?"
"Ha!" "Ha!" she snarled. zavrčela. "Let me ask you this, Hellscream: have you really seen this city? Yes, the marketplace overflows. But where does it come from? Where are the farms in Durotar?" "Zeptám se tě na to, Hellscream:?.? Jste opravdu viděli tomto městě Ano, na trhu přetéká Ale odkud vlastně přichází z Tam, kde jsou farmy v Durotaru?"
Garrosh narrowed his eyes. Garrosh přimhouřil oči. He knew there were a few on the outskirts of Orgrimmar, but they raised mostly swine and certainly brought no harvest of grain or fruit. Věděl, že tam bylo pár na předměstí Orgrimmar, ale zvýšena většinou vepřů a rozhodně nepřineslo žádné sklizně obilí či ovoce.

Rozjely se mi příběhy

27. února 2011 v 7:03 | Vít Kilián
Rozjely se mi tu na blogu povídky a úplně jsem zapoměl že jsem chtěl napsat na blog že jsme byly ve Vilémově.Byly jsme ve Vilémově na turnaji přípravek.První zápas byl proti Kadani a skončilo to 4:5 pro Kadaň.Další zápas byl proti Rakovníku a to skončilo 4:2 pro Rakovník ale že jsem pustil ty góly tak za to mohla obrana říkal trenér.Další zápas byl proti Bolevci a to skončilo 3:2 pro nás.Poslední zápas jsme prohrály o 1 gól, ňák mi skřivily nohu a pak mi ji musely postříkat ňákým tim sprejem.Táta říkal že to za chvilku příjde k sobě.Přišlo to k sobě až když jsme byly v autě.Na oběd jsme šly k babi.Měla vepřové řízky(blé) já jsem to nevěděl a vzal jsem si a najednou v tom masu žačlo něco křupat(blé).Tak mi baby dala kuřecí křidélka.Přišel jsem v 5 hodin večer domů.Rodiče byly dávno doma akorád že mě u babi začínal Top Gear.Takže jsem se koukal do konce a pak jsem šel.Doma jsem byl u PC a začal hledat obrázek který bych nakreslil, protože když jsem se koukal na Alušky obrázky atak jsme zíral jak je krásně vybarvuje, tak jsem se rozhodl že skusím něco podobného, jelikož ona udělala dwarfa(skřítka) tak já udělám orka bojovníka.
Dnes to dodělám a pak dám ne blog.

Zklamal jsi mě, Garroshy. 3. část

27. února 2011 v 6:45 | Vít Kilián

Zklamal jsi mě, Garroshy. 3. část


Garrosh miloval Orgrimmaru. He loved to walk its streets; he loved to visit the markets; he loved the stables and the training rings and the smithies and the shops. Miloval chodit ulicemi, miloval navštívit trhy, miloval stájí a školení prsteny a kovárnách a obchody. Most of all he loved the banners that waved in the wind from atop the posts scattered around the city: the red-and-black banners of the Horde. Nejvíc ze všeho miluje bannery, které zamával ve větru z vrcholu míst roztroušených po celém městě: červené-a-černé prapory Hordy. Standing beneath those flags, he knew where he belonged. Stojí pod tyto příznaky, věděl, kam patřil. He served the Horde, as had his father before him. On sloužil Horde, jako měl jeho otec před ním.
Nevertheless, he was quite alone, despite being surrounded by his people. Přesto, on byl úplně sám, přesto, že je obklopen svými lidmi. Everywhere he went, people stared . Všude, kam šel, lidé zírali. The news had spread quickly that the son of Grom Hellscream lived and had come to Orgrimmar, and at first he had assumed that to be the reason for it. Tato zpráva se rychle rozšířila, že syn Grom Hellscream žili a přišli do Orgrimmar, a nejprve musel předpokládat, že je to důvod pro to. But one day he overheard a young child speaking loudly to his mother. Ale jednoho dne zaslechl malé dítě mluvit hlasitě k jeho matce.

Zklamal jsi mě, Garroshy. 2.část

26. února 2011 v 19:29 | Vít Kilián

Zklamal jsi mě, Garroshy. 2. část

Orgrimmaru. The first time he had seen it, the sight nearly stopped him dead in his tracks. Poprvé viděl to, pohled téměř zastavila ho mrtvého v jeho stopy. They had not long since left Razorwind Canyon behind, emerging from between its tall sandstone walls into Durotar's unforgiving sun. Oni měli ne dlouho, protože odešel Razorwind Canyon za sebou, vznikající od mezi vysokými pískovcovými stěnami do nemilosrdné ne. Durotaru je. Before them the red plain stretched endlessly and the horizon vanished into shimmers of heat that distorted the distance. Před nimi červená holý protáhl do nekonečna a na obzoru zmizel do tepla, které se třpytí zkreslení vzdálenost. This was a far cry from the rolling green hills of Nagrand. Toto bylo daleko od zvlněné zelené kopce Nagrandu.
"There! Can you see it?" "Tady! Vidíš to?" Thrall halted his mount and pointed toward the northern horizon. Thrall zastavil svého koně a ukázal směrem k severním obzorem. Garrosh pulled up next to him and squinted. Garrosh zastavil vedle něho a přimhouřenýma očima. Behind them their entourage slowed and milled about. Za nimi jejich doprovod zpomalil a frézované o.

Zklamal jsi mě, Garroshy. část 1.

26. února 2011 v 19:10 | Vít Kilián

Zklamal jsi mě, Garroshy.

Zkuste, jak by mohl, vzpomínka na ty slova prostě ne a ne umřít. It did not matter how many times he heard the proud shouts of "Welcome, Overlord!" Nezáleželo na tom, kolikrát slyšel hrdý výkřiky "Vítejte, Overlord!" as he passed through Agmar's Hammer, or how long he stood in the ruins before the Wrath Gate and stared into the enchanted flames that still burned there. jak on prošel Hammer Agmar je, nebo jak dlouho stál v ruinách před Wrath Gate a zahleděl se do plamenů okouzlený, že stále tam spálili. Even the strike of his blades against the beasts or Scourge that dared oppose him only provided temporary respite. Dokonce i stávka jeho ostří proti bestie nebo Scourge, že se odvážil oponovat jej pouze za předpokladu, dočasný oddech. All the hot, sharp splatter of blood against his face could not drown out that voice. Všechny horké, ostré rozstříknutí krve proti jeho obličeji se nepodařilo utopit, že hlas. The moment he returned to the road he heard each word spoken in his head with every fall of his great wolf's paws against the snow. V okamžiku, kdy se vrátil na silnici slyšel každé slovo, v jeho hlavě se každý pád jeho velkého vlka tlapky proti sněhu.
Perhaps it was the warchief's continued presence at his flank that caused the words to linger. Možná to byl náčelníkem je pokračující přítomnost u jeho boku, která způsobila slova k lenošení. Thrall had decided to accompany Garrosh back to Warsong Hold from Dalaran. Thrall se rozhodla doprovodit Garrosh zpět na Warsong Hold z Dalaranu. He said he wanted to see their holdings in Northrend. Řekl, že chtěl vidět jejich držení v Northrendu. Garrosh felt as if he were being chaperoned, but it was also an opportunity. Garrosh pocit, jako kdyby byly garde, ale to bylo také příležitost. The Horde's inroads into Northrend were far from trivial. Hordy přepady do Northrendu byly daleko od triviální. Surely Thrall could see that. Jistě Thrall mohl vidět, že. Surely he would appreciate all that had been accomplished on this front. Určitě bychom uvítali všechny, které byly provedeny na této frontě.

Vládci Alliance Genn Grevmane díl 4.

26. února 2011 v 18:36 | Vít Kilián

Vládci Alliance Genn Grevmane díl 2.

Soustružení chodbou, minuli Sentinel mrtvoly a vyrazil směrem do kabiny on vstoupil z. But before Genn could take another step, his stomach dropped. Ale dříve, než Genn mohl udělat další krok, jeho žaludek upustil. His wife and child's screams ripped into his ears but were muffled by the loud crackling whine of the Elune's Radiance plunging deeper. Jeho manželka a dítě křičí roztrhl mu do uší, ale byl tlumen hlasité praskání kvílení Elune je Radiance vrhat hlouběji. Time was not on his side, and with one last burst of energy he raced as fast as he could toward the exit. Čas nebyl na jeho straně, a poslední výbuch energie závodil tak rychle, jak mohl k východu.
Outside of the porthole he could see the lifeboats huddled close together, receiving the final few survivors. Mimo okénkem viděl záchranné čluny choulili blízko u sebe, přijímat několik posledních přeživších. The currents knocked the skiffs into one another, and Talar maintained a delicate balancing act as he received the saved. Proudy zaklepal skify do jednoho jiný, a Talar udržuje jemné vyvažování, jak se mu dostalo zachránil. Genn could see the sailors he had previously rescued now on the skiffs, alive. Genn mohli vidět námořníci mu předtím zachránil nyní na skify, živý.
"Talar! The queen is injured. You must help her and the princess!" "Talar! Královna je zraněná. Musíte jí pomoct a princeznu!" Genn yelled, his voice bullying its way through the winds. Genn vykřikl, jeho hlas šikanování jeho cestu přes větry.

Vládci Alliance Genn Grevmane díl 3.

26. února 2011 v 17:59 | Vít Kilián
Pod nimi bylo moře se kolébat nemrtvých orgánů, nespočet nabíjení pavouk stvoření, a masivní obludy, jejichž těla se zdálo být složené z kůže prohnily mrtvol. The root of this evil necromancy was unclear, but its origins were not-Lordaeron. Kořen tohoto zla nekromantiky byl nejasný, ale jeho původ byl ne-Lordaeron. Lordaeron, who weeks before had begged Gilneas for help and had been refused. Lordaeron, kdo týdny předtím prosil o pomoc a Gilneas byla zamítnuta.

Vládci Alliance Genn Grevmane díl 2.

26. února 2011 v 17:43 | Vít Kilián

Vládci Alliance Genn Grevmane díl 2.

Denního světla venku bylo vzácné. Shards of dulled illumination peeked through the clouds only to be devoured by the dark horizon. Střepy otupil osvětlení nakoukla přes mraky jen aby byl pohlcen Dark Horizon. The fresh salt air filled Genn's nose, and loud gulls squawked dreadfully in the distance. Čerstvého slaného vzduchu injekční Genn nos a hlasitě rackové squawked hrozně v dálce.

Vládci Alliance Genn Grevmane díl 1.

26. února 2011 v 6:45 | Vít Kilián

Vládci Alliance Genn Grevmane díl 1.

"Nikdy se mužská ruka, syn ..." King Archibald Greymane said, his strong frame now a muddied silhouette against the fading glow of twilight. Král Archibald Greymane řekl, jeho silnou kostrou nyní pošpiněné siluetu proti blednutí záři soumraku. "'Tis always better to stand tall on your own. It is what separates the great from the meek." "'Tis vždy lepší postavit vysoký na vlastní pěst. To je to, co odděluje od velké pokory."

His son, Genn, all of seven years old, pulled his outstretched hand back. Jeho syn, Genn, všichni ze sedmi let, vytáhl natažené ruky zpět. He was sitting cross-legged on the cool stones of the recently built fortifications. Seděl se zkříženýma nohama na chladné kameny nedávno postavené opevnění. The ramparts were impressive testaments to the power of the nation, but to Genn, perhaps not nearly as impressive as the man standing in front of him. Hradby byly působivé svědectví o síle národa, ale Genn, možná není zdaleka tak působivá jako muž stojící před ním.
"Do you think all of this was built by asking the other kingdoms to lift us up?" "Myslíte, že to vše byl postaven tím, že žádá jiná království zvednout nás?"

V pondělí máme ve škole maškarní

25. února 2011 v 13:42 | Vít Kilián |  Zajímvosti
Paní učitelka říkala že prý by bylo nejlepší mít masku ale mít ji nemusíme.Já si ji nevezmu.Skoro nikdo od nás ze třídy si ji nevezme.Každý má přinést ňáké věci.Já mám přinést šunku a Martin salám.Budeme dělat jídlo a budem mít i ..... a paní učitelka přinese zmrzlinu(říkala možná).Potom co to uděláme, do kuchtíme tak si to sníme.Budeme toho mít docela dost.
A to je vše co jsem chtěl říct a ...., jo.Čau

Husité

25. února 2011 v 7:06 | Vít Kilián |  Historie
Několik úvah k nejrozporuplnějšímu období našich dějin.

Napadení Washingtonu

24. února 2011 v 20:18 | Vít Kilián |  horrory,trapasi,vtipy
Další moje trapná pohádka, spíš příběh.Prosím přečtěte si to celé.
Jednoho dne napadly naši zem Američani ale prý si zpletly Česko z Německem.Tak jsem sehnaly všechny potřebné věci k napadení Woshingtonu.Chtěl jsem jim také říct že jsme si je zpletly z jinou zemí.Musely jsme ukradnout armádě vrtulník Apachu.Tím by letěl Adam a pak jsme ještě chtěly sehnat 2x dvou vrtulový vrtulník.Do vrtulníku jsme nasadily 3x obrovský kulomet.Nakoupily jsme náboje.Nábojů jsme měly opravdu hodně.Já jsem byl u jednoho Kalasnikovu, Jirka byl u druhého a Marek byl u třetího.Adam řídil vrtulník i když to moc neuměl ale po třoška skoušení se mu to dařilo.

Avatar-film něco o něm

24. února 2011 v 19:02 | Vít Kilián
Avatar
Recenze - Jsou filmy, na něž se jenom díváte - sjíždíte je očima. Jsou také filmy, které se jakoby dívají na vás, hypnotizují vás a uvádějí do zvláštních stavů. V obou případech však nejste uvnitř světa, který se prezentuje na plátně či jakékoli jiné projekční ploše, a cítíte vůči němu vzdálenost a cizost. Existuje ale ještě jeden zvláštní druh filmů - takový, uvnitř něhož pobýváte, u jehož světa věříte, že je obyvatelný, i když víte, že není skutečný.
Ne náhodou teď po dvojím zhlédnutí 3D fantaskního snímku Avatar okolo sebe slýchám "chtěl bych se tam vrátit zpátky", "chtěla bych být znovu tam a zůstat tam ještě dlouho". Všimněte si - ne, "chci to vidět znovu", ale "být tam"! Právě tohle je na Avatarovi nejpříznačnější a tím je zcela výjimečný.

Vylodění v Normandii

24. února 2011 v 18:48 | Vít Kilián
Dne 6. 6. 1944 se uskutečnila jedna z nejvýznamnějších operací novodobých válečných dějin - operace Overlord, den D.

Na přelomu listopadu a prosince roku 1943 se na válečnou poradu v Teheránu sešli zástupci tzv. Velké trojky - Roosevelt (prezident USA), Churchill (premiér Velké Británie) a Stalin (sovětský diktátor). Zde padlo rozhodnutí o úderu na Německo vedené přes severní Francii. Jako nejvýhodnější se jevila právě Normandie, protože pláže byly dostatečně široké a relativně slabě chráněné.

Prosím dejte to na blog a roznášejte dál důležité!

23. února 2011 v 13:34 | Vít Kilián
Kamarádka má tři štěňátka a jak nesežene zájemce budou utraceni bohužel :-( včera se narodili hl okolí Olomouce a Moravy tam poblíž prosím pomožte,děkujeme.
Bílá fenka na páteři s černýma flíčkama a černejma ouškama a prdelkou.. A dvá černí pejsci.. Nechce někdo? :(.. SPĚCHÁ!
To má ve statusu na FB a já vás prosím, aby jsteco nejvíc roznášeli tenhle článek po blogu.cz možná se najdou zájemci, prosím pomožte ty tvorečky zachránit, děkujeme. Stačí se spojit se mnou LABANDOU ©
a předám spojení na Barču ;-) POMOZTE PROSÍM je to od Labandy z blogu.
fotky pejsků

1.

2.


Vokoun dostal od Islanders čtyři góly, jeden od Martínka

22. února 2011 v 6:37 | Vít Kilián |  sport
Tomáš Vokoun
Foto: daylife.com


Český brankář Tomáš Vokoun nezabránil v odpoledním utkání NHL debaklu Floridy 1:5 na ledě New York Islanders.
Čtyřiatřicetiletý karlovarský rodák inkasoval čtyři góly v druhém zápase za sebou, v pondělí ho jednou překonal i obránce Radek Martínek.

Písnička-Bojovník

21. února 2011 v 20:24 | Vít Kilián |  Moje písničky
Jsem donucen abych bojoval,
Nejradši bych hodoval.
Barvy naše svatý jsou,
dlouho snad přežijou.
Unuzen k smrti jsem,
přece bojovat jdem!

Já jsem bojovník,
mám hodnost plukovník.
Další bitva,
naše kluky čeká pitva.
Já jsem sám,
v meči jed mám.

Otec slavný je,
Snad to se mnou přežežije.
Síla a sláva je naše,
plníme rozkazi vaše!
Rád si seknu,
to vám řeknu.

Já jsem bojovník,
mám hodnost plukovník.
Další bitva,
naše kluky čeká pitva.
Já jsem sám,
v meči jed mám.

Křik a stéhnání o pomoc,
je slyšet bojovaly celou noc.
Boj je můj a já stojím,
mám poci jako když ležím.
Král náš je otec můj,
dej mi sílu bože stůj!

Já jsem bojovník,
mám hodnost plukovník.
Další bitva,
naše kluky čeká pitva.
Já jsem sám,
v meči jed mám.

Od jihu až po sever,
leží moře a pět jezer.
Rusko nás nezajímá,
jsem bojovník a to mě dojímá.

Já jsem bojovník,
mám hodnost plukovník.
Další bitva,
naše kluky čeká pitva.
Já jsem sám,
v meči jed mám.

Diplomek pro didierdrogba-franklampard

20. února 2011 v 10:38 | Vít Kilián
Tady ho máš


Druhé kolo SONS je tu

20. února 2011 v 10:33 | Vít Kilián |  Soutěže
Ahoj tak tady jsou výsledky minulého kola:
Kdo je nejlepší sportovec?
Lionel Messi
38.5% (10)
Fernando Torres
7.7% (2)
Tomáš Vokoun
42.3% (11)
Pavel Nedvěd
11.5% (3)

Bohužel Fernando Torres vypadl, ale dostane diplomek

Dále soutěží:

Barca (Barcelona)----Lionel Messi

Labanda------Pavel NedvědLofn-----Tomáš Vokoun

World Of Warcraft Cataclysm nový datadisk

20. února 2011 v 6:59 | Vít Kilián |  PC hry
Společnost Blizzard oznámila na své dvoudenní akci Blizzcon 2009 třetí datadisk pro své MMORPG World of Warcraft - Cataclysm. Novinek je opět mnoho a všichni hráči WoW jistě nedočkavě dychtí po dostupných informacích
. Posbírali jsme ty dosud známé a předkládáme je zde v ucelené podobě. Seznam zcela jistě není kompletní, další novinky budou odhalovány postupně, jak je u Blizzardu zvykem.

Kilo

17. února 2011 v 20:46 | Vít Kilián
Kilo

Vymyšlené město z mé hlavy

King of Warriors

17. února 2011 v 11:45 | Vít Kilián |  PC hry
King of Warriors

Moje vymyšlená PC hra kterou bych chtěl někdy uskutečnit.
Žánr:Bojový, akční a On-line

Nastavení

Grafiku si můžete nastavit na všechny různé rozlišení, bonus je HD rozlišení.Když nebudete hrát on-line hru tak si můžete nastavit 5 možnosti obtížnosti a to jsou "začátečník, snadný, střední, těžký a vete- rán." Dále si můžete nastavit titulky(jako co máte dělat a tak dál), nastavit krev, nastavení myši a klávesnice a mnoho dalších možností.

sestřelte toho Harleje

16. února 2011 v 10:05 | Vít Kilián |  Moje písničky
Moje písnička.

Sestřelte toho Harleje

Hele táhle je,
Sestřelte toho Harleje!!!
Tank otočí dělo, namíří,
už z trefeného ptáka létá chmýří.

Na horách lyžuje Ondřej Bank,
Petr na něj vsadil 1 Frank!
Harlej jede sám,
Já mu do motoru díru udělám!
Jack se zasmál,
Aby to přežil vypil Pardál!

Hele táhle je,
Sestřelte toho Harleje!!!
Tank otočí dělo, namíří,
už z trefeného ptáka létá chmýří.

Trefa je má to je věc známá,
Bank zlomenou nohu má!
Já padl vedle něj,
Petr najednou "Hej!"
Ptám se ho co je!
On zas jen "Hyje!!"

Probudil se Klaus,
v ulicích byl najednou a-p-laus!
Petarda bouchla "Bum, Prásk,"
Co to sakra bylo asi začnu krást!

Hele táhle je,
Sestřelte toho Harleje!!!
Tank otočí dělo, namíří,
už z trefeného ptáka létá chmýří.

Máma zlobý se,
říká zas "Vždyť ten náš kluk, zas stydí se."
Joe zas křičí,
že ho někdo ruší!
Trefí ho do oka,
zase babka utíká!!

New dess

16. února 2011 v 7:57 | Vít Kilián
Mám new lay je udělám mnou je z powerpointu.Jsem to vyscreenoval a dal to do PF studio X.
Párkrát jsem musel měnit rozměry, nakonec to ale vyšlo.

Prosím klikejte

15. února 2011 v 20:58 | Vít Kilián
Prosím klikejte na anketu.Už mám 405 kliků, dotáhnem to na 500 a víc?Prosím když kliknete a nebo když jste klikly tak napište "Kliknul/a jsem."Prosím klikněte.

Díky

2. Světová válka

15. února 2011 v 20:36 | Vít Kilián |  Zajímvosti
Proces, který vedl ke vzniku 2.světové války, probíhal zhruba 20 let. Jeho základem byl nerovnoměrný ekonomický a politický vývoj. Fašisté využili na cestě k moci pronikavé zhoršení hospodářské situace Německa. Rafinovanou propagandou se jim podařilo zapůsobit na masy městské moloburžoazie a jiné sociální vrstvy. V době světové krize si dokázala nacistická strana zajistit hlasy více než třetiny německých voličů. Od 4.1.1933 se Adolf Hitler dostal oficiálně k moci. Byla nastolena fašistická diktatura a začaly bezprostřední přípravy na 2.světovou válku.
V březnu 1938 zabrala německá vojska Rakousko. Na podzim téhož roku odtrhlo Německo od Československa na základě Mnichovské dohody jeho pohraniční oblasti a v březnu následujícího roku vyslalo svá vojska do českých zemí a zlikvidovalo Československo jako samostatný stát.

Návštěvy mého blogu podle blog.cz

15. února 2011 v 11:47 | Vít Kilián

Níčily jsme

15. února 2011 v 11:36 | Vít Kilián
Heh nířily jsme led na bazeňě a pak jsme byly celý mokrý.Byla to sranda ale byla zima.Když jsme ten led vytahovaly tak se nám úplně promočily rukavice.Ruce mi začínaly mrznout, sundaly jsme si je.Vzaly jsme si hokejky a mlátily do něj.Baby pak vykoukla z okna vynadala nám.Měly jsme odlákat pozornost aby se koukala baby na nás.Adam se pokoušel dohodit sněhovou kouly od pergoly do druhého patra, bylo to vysoko.První pokus byl pod oknem na jednom rohu, druhý pokus se poved víc a trefil to přesně vedle.Baby nám řekla ať to nehází aby nerozbil okno.Pak jsme šly teda do vnitř.Všechno se to odehrálo teťko před půl dodinou.

Sabaton - Primo Victoria [Saving Private Ryan] Video

15. února 2011 v 8:46 | Vít Kilián |  hudba
Tohle se bude líbyt bráchovy, jsou tam vojáci.


KATAKLYSM - Taking The World By Storm

15. února 2011 v 8:44 | Vít Kilián |  hudba

Nuda!

15. února 2011 v 7:56 | Vít Kilián
Nuda!!Wowko(World of Warcraft) hrát nebudu.Bratranec mi tam vlez a poslal si všechny moje věci.Nejradši bych mu něco udělal.Takže kašlu na wowko a budu hrát už jen shakes and fidget a to je na netu takže budu psát i víc článků.Budu mít zítra nový dess, dneska ho neudělám, je na PC a já jsem na notebooku.Abych si to hodil na flešku to by mi brácha nedovolil protože musíi pařit wowko.Teťko jsem došel za bráchou a brácha říkal že za chvilku a asi půjdem zas k bratrancům(odpoledne).Z Radimem budeme tvořit hru, v ňákým RPG Maker 2003 XP.Moc se nám to nedařilo.

první kolo SONS

14. února 2011 v 7:58 | Vít Kilián |  Soutěže
První kolo SONS je tady.

Shakes and Fidget

14. února 2011 v 7:38 | Vít Kilián
Shakes and Fidget

Autor:Vít Kilián
Blog:http://vit-kilian.blog.cz/

Houbičky

Houbičky jsou v té hře docela důležité.Na začátku budete mít 15 houbiček, po aktivování e-mailu budete mít 25.Můžete si je koupit přes houbičkáře.Mnoho lidí si to již koupilo ty houbičky.Na houbičky jsou i slevy o svátcích.Teťko jsou slevy na valnetýna.Grifinodrak se dá koupit za 25 houbiček a má výhodu 50% rychlosti, pak je 30% a toje vlk, stojí jednu houbičku.

Tak to jsem napsal o mém blogu

12. února 2011 v 9:55 | Vít Kilián
Můj blog
Autor blogu:Vít Kilián
Adresa blogu:
http://vit-kilian.blog.cz/
Blog je o všem

Blog je o všem na co si vzpomenete je třeba o sportu, hudbě prostě o všem, do měsíce napíšu vždy přes 100 článků.I když od prvních měsíců se zmenšil počet článků.Ze začátku jsem kopíroval skoro každý článek z Wikipedie, ale teťko už jen píšu vlastní články a ňáké ty článečky jsou z tn.cz a ty zarovnávám do rubriky "Reklama."Přidávám tam i obrázky a videa.Mám plno SB.Moje nejoblíběnější je Labanda a Xavier Fender a plno dalších.Mám soutěže a zrovna jednu soutěž zakládám, je o nejlepším sportovci, jinak na blog píšu i moje povídky, říběhy atd.

Krajina v PF studio X

12. února 2011 v 8:59 | Vít Kilián |  výrobky v pf
Když jsem viděl na youtube video kde tvořily komiks shakes and fidget.Tak jsem se rozhodl že ňákou takovou krajinu udělám i já.Tak tady je výsledek:

Úprava v PF studio X

12. února 2011 v 7:01 | Vít Kilián |  výrobky v pf
Hledal jsem ňáký fotbaloví stadion a našel jsem jen Eden.Vyděl jsem bilboardy na kterých byly krásné počasí, ale všechny stadiony co byly v google obrázcích ... obloha byla tmavá, nevipadalo to jak jsem chtěl.Tak jsem vzal jeden z tich stadionů a upravil.

Před:Po:
  


 Jaký se vám víc líbí? 

Přihlašte se do SONS

10. února 2011 v 6:46 | Vít Kilián |  Soutěže
Tak mám tu pro vás soutěž.Soutěž je o nej sportovce.Můžete si vybrat fotbalistu, ližařky a ližeře a plno dalších.


Prosím regisrujte se.

Beru všechny.Přihlašovat se můžete do 13.2.

Odměny budou:
1. místo:avatar, diplomek a reklama na mém blogu 1 měsíc
2. místo:avatar, diplomek a reklama na mém blogu 3 týdny
3. místo:avatar, diplomek a reklama na mém blogu 1 týden
4 .místo:diplomek a reklama na mém blogu 5 dní.
A zbylí dostanou:diplomek a za účast reklama na mém blogu 2 dny.


Moc děkuju všem co navštívily mé soutěže.

Přehled posledních dní

9. února 2011 v 13:49 | Vít Kilián
Pondělí

První hodinu (takže Český jazyk) jsme se učili slovesa(jednoduchá a složená).Matematiku jsme udělaly jen jednu stránku.Angličtinu jsme dělaly svičení kde jsme měly vybrat jídla(jahody, zmrzlinu, čaj atd.).Měly jsme to psát do řádku kde bylo určité jídlo a měly jsme na řádku vypisovat z nabídky co se do toho dává.Pak jsme měly dvě hodiny výtvarky.Měly jsme za úkol nakreslit krajinu a tam domy.Já jsem namaloval pláž a tam palmy a hliněný domky.
Potom jsem měl výtvarku v Jagellonský 14.Měly jsme nakreslit člověka v krajině.Já jsem dokresloval z minulé hodiny ňákého kluka.Pak jsem se rozhodl že udělám japonku.Zpívajicí japonku.

Úterý

Při vlastivědě jsme byly na PC.Měly jsme test.Já to měl na Přemyslovský krále.Někdo to měl zas na Přemyslovšský knížata.Dostal jsem za jedna.Český jazyk jsme opakovaly ty slovesa.Anglinu jsme přemluvily paní učitelku ať máme test až na čtvrtek.Pak jsme dělaly v sešitu, chci říct v učebnici.Matematiku jsme dělaly slovní úlohy.Hudebku jsme měly zase s páťákama.Byly jsme na počítačích aby jsme dělaly reprezentaci určitého skladatele.My jsme měly Wolfganga Amadeuse Mozarta.Pracovaly jsme v Power point.Odpoledku jsme dodělávaly Brazílii v naší cestovní kanceláři.


Středa

Český jazyk jsme měly test.Dostal jsem jedničku.A jedničku za práci v hodině.Protože jsem jako jediný se bavil s učitelkou, všichni jen seděly a hlásily se jen zřídka.V matematice jsme dělaly jednu, ne vlastně dvě stránky.Dostal jsem jeden lísteček za správnost.A dostal jsem pak do žákajdy jedničku za práci v hodině.Pak druhou stránku jsem dostal za rychlost a správnost také lísteček.Schází mi teda čtyři lístečky abych dostal další jedničku.Pak jsme měly zase češtinu a to jsme dělaly další zem v naší kanceláři a bylo to Chorvatsko.Pak jsme jely na plavání.Byly jsme tam dvě hodiny.Když jsme přišly byly tam kámoši z pozemáku, takže z šedivky.Měly jsme plavat z jedné strany bazéniu na druhou.Plavaly jsme na tu delší stranu.Mě jdou nejlíp ze třídy žáby.Potom ještě kraoulové nohy.Pak jsme skákaly šipky.Já jsem se v duchu smál klukům jak to skočily.Na začátku byly připraveni na šipku.Skočily a místo šipky to byl placák.    

Čáslava: Nejsem zákeřný. Šatanova slova neřeším, je to jeho problém

8. února 2011 v 15:34 | Vít Kilián |  sport
    Stačil jeden nešťastný zákrok u mantinelu a vznikla malá česko-slovenská hokejová válka. Slavný útočník Miroslav Šatan se minulý týden rozčílil na reprezentačního obránce Petra Čáslavu, že mu v Kontinentální lize neférovým faulem zlomil zápěstí.
    "Je to zbabělý a zákeřný hráč," ulevil si Šatan u slovenských novinářů.

    Šatan tvrdil, že ho Čáslava narazil zezadu ve chvíli, kdy zdvihnutou rukou naznačoval, že jde střídat a nejevil zájem o hru. Kvůli zlomenině přišel o Slovakia Cup, na kterém se naši východní sousedé připravují v plné síle na nadcházející mistrovství světa.
    Překvapila vás Šatanova reakce?
    Jasně, ale nemíním to nějak víc komentovat. Prostě to řekl, to je jeho problém. Nejde o nic hrozného.

Co napsat ...?

7. února 2011 v 18:46 | Vít Kilián
O čem mám psat?Co mám přidávát?Poraďte.Strácím návštěvníky.Když nepíšu články strácím náštěvu.Komentáře moc nepíšete.Jsem rád že aspoň ňáké komentáře napíšete.Chtěl bych po vás komentáře ke článkům vhodné.Nechápu ty co píšou reklami do normálních článků.Mám rubriku z názvem Reklama.Když jim napíšu že to mají psát do rubriky Reklama tak oni napíšou:Žádnou reklamu jsem neviděl(a).No?Reklamu vidí každej kdo chce napsat reklamu.Nesnáším  návštěvníky co se jen kouknou na můj blog a nic nenapíšou.Já asi budu psát články vždy jen když bude aspoň jeden komntář u článku který je nahoře.Výtvory z PF atd. sem budu také přidávat.Budou tu také krátké a dlouhé články.Budu se snažit psát co nejdelší články.Videa atd.Minulý článek byl s naším videjkem.Snad se vám líbyl.Jak jste si určitě všimly přidal jsem můj jeden sen, mohlo být i víc ale ty se mi smazaly při přidávábíi článku.

Tak pište nápady atd. 

Naše dalšé videjko-Soltina is Dead

7. února 2011 v 6:59 | Vít Kilián
Naše další video.Tvořil jsem h včera s Adamem.Je kratší o 3-4 minuty.Vojta měl turnaj od třičtvrtě na devět.Skončily prvníJá měl také turnaj.Od 12ti.Nepustil jsem ani jeden gól.Daly jsme asi 23 gólů.Takže jsme byly první.Brácha nám pomáhal a dal dva góly.Martin dal 14 gólů a byl vyhlášen za nejlepšího střelce turnaje.Nejlepší brankář byl Krupa.To je brankář Kadaně.První zápas jsme vyhrály 5:0.Další zápas 9:0.Poslední s Kadaní jsme vyhrály 7:0.
Takže jsem nepustil ani jeden gól.

Sen o boji

6. února 2011 v 7:58 | Vít Kilián
Zdál se mi jeden sen.V tom snu jsem byl voják.Začlo to takhle:

"Sakra dopředu!!!"Jsem křičel.Podařilo se mi postřílet pár teroristů.Všichni střílely.Nebylo slyšel nic jinýho než to střílení.Když jsem se otočil a znovu zase tak mě střelily do břicha.Skácel jsem se k zemi.Otočil hlavu na naše vojáky.
"Hele tam leží Vítek!!"Přiběhly ke mně a chtěly mě odnést ale sejmulý nás teroristi zvýmy zbraněmi.Tak jsme tam bezvládně ležely.Teroristi nás odvážely na výslech.Já jsem skoro nemohl dýchat.Najednou se naše tatra převrátila na bok.Využily jsme toho a nožema jsme probodaly teroristy.Sice jsme nevěděly co nebo kdo nás zachránil ale byly jsme rádi že jsme se od tamtuť dostaly.Chlapy se mi podívaly na ránu.Slyšíme vrtulník.Chlapy se vzaly samopaly a kulemy a byly připraveni.V tom se ozval hlas mého bráchy.
"Víťo, Víťo!!!"Přiběhl ke mně a bavil se ještě s chlapama.Vrtulník se zastavil.Přiběhly další chlapy.
"Vojto?To jsi tu tatru sejmul ty?"Jsem se ptal.
"Jo, jo sejmul."Vzaly mě po rameny a naložily nás do vrtulníku.Podívaly se mi na ránu.Vyndaly mi ty náboje co jsem tam měl.Obvázaly mi to.Pak jsme letěly přímo za úkolem.
"Jak zní úkol?"Povídal jsem v tom hluku.
"Máme se dostat za ostatnímy a napadnou jizerský hrad.Je celý obsazený.Tady je mapa hradu.Teroristi se chystají na jedné věži odpálit raketu."Řekl Vojta.
"Díky."Jsem řekl.

Afganistán

5. února 2011 v 8:09 | Vít Kilián |  Zajímvosti

Afganíastán

Oficiální název Islámský stát Afganistán                    
Vznik              19. srpna 1919               
                         DeAfganistán islamí daulat                 
Měna      Afgání(100 púlů) (AFN)            
Hymna              Píseň o Afganistánu (národní hymna)  
Nejvišší bod    Nošak (7485 m n.m.)
                         Sououd-e-Melli                                  
Nejdelší řeka  Hilmand - 1400 km
Hlavní město    Kábul                                               
Časové pásmo +4:30
Rozloha             647 500 km²                                   
Jazyk               paštó, afgánská perština    
Počet obyvatel  29 861 000                                  
Obyvatelstvo   Paštunové, Tadžikové...
Náboženstvý     islám              
Státní zřízení    Islámská republika

Naše videjko s Adamem(bratrancem)

4. února 2011 v 18:43 | Vít Kilián
Tak tohle je video které jsem tvořil s Adamem.Kvůly tomu jsem šel k baby.K obědu jsme měly vdolky a k večeři jsme měly langoše.Ještě před večeří jsme hrály hokej.

Kilimanjaro

4. února 2011 v 7:45 | Vít Kilián |  Zajímvosti
Slávek Suldovský - Vrcholový ledovec na Kilimandžáru
Nejvyšší africká hora Kilimandžáro leží asi 400 km jižně od rovníku na severním území Tanzanie blízko hranic s Keňou. Vypíná se nad okolní savanou až do výšky 5895 m. n. m. , její vrcholek je celoročně pokryt sněhem. Výstup na Kilimandžáro je neodmyslitelnou součástí návštěvy Tanzanie, ještě lákavější tím, že s dobrou přípravou lze vyjít až na vrcholek bez lan a jakýchkoliv horolezeckých zkušeností.
Umístění na otevřené pláni, velikost i výška silně ovlivňují klima, vegetaci, faunu a především horolezecké podmínky. Na Kilimandžáru se setkáte jak s rovníkovými, tak i s arktickými podmínkami, od horkých a suchých

Děkuju za vaši návštěvnost :)) ...Doufám že se sem zase někdy vrátíš :))...Jukni klidně do Archívu :) Možná tam najdeš něco co budeš potřebovat :) .. pokud se ti tu nelíbilo klikni /SEM/ žádnej vir jen prostě vypadneš z mého blogu když se ti tu nelíbí ;)